PROPOZÍCIE

17. ročník Stupava floorball cup

Organizátori:

ŠK FBK BOGDAU STUPAVA

Školská 2, 90031 Stupava
Tel: +421905949360
e-mail: jfiser19@gmail.com

ZŠ kpt. J.Nálepku v Stupave

Školská 2, 90031 Stupava
Fax: +421265934437, Tel: +421265934437
e-mail: zs@zsskolstu.edu.sk


Náš tím:

Mgr. Jaroslav Fišer – riaditeľ  turnaja, organizátor

Eva Popíková - organizátor, webstránka, foto, servis družstvám

Sarah Gulárová - organizátor

Ján Pánik - spoluorganizátor

Ing. Luboš Klosík - spoluorganizátor v zahraničí  (kontakt: 00421 915 134 194)

a turnajová služba


Haly:

Školská športová hala – Školská 2, 900 31 Stupava, areál ZŠ

Tel.: +421 2 65934 437
Mobil: +421 905 949 360
Fax: +421 2 65934 437
Správca: 0948 158 275
E-mail: zs@zsskolstu.edu.sk


Viacúčelová športová hala - Hargašova 6, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica

Mail: kubovic@zahorskabystrica.sk                                                                                 

Mobil: 0903 237 268                                                                                              

Pevná linka: 02/69 204 916                                                                                  


Termín:

12. - 15. 09. 2020  (od soboty 12. 09. - 09:00 do utorka 15. 09. - 18:00)

Kategórie:

Chlapci

B 2002 -  rok narodenia 2002  a mladší

B 2003 -  rok narodenia 2003  a mladší

B 2004 - rok narodenia 2004 a mladší

B 2005 -  rok narodenia 2005  a mladší

B 2006 - rok narodenia 2006 a mladší

B 2007 -  rok narodenia 2007  a mladší

U 2009 - rok narodenia 2009  a mladší

U 2011 - rok narodenia 2011 a mladší


V prípade záujmu je možné náš turnaj pre kategórie U 2009 a U 2011 odohrať v skrátenej verzii počas víkendu (12.-13.09.2020) za upravené štartovné vo výške 70 €. 


Dievčatá

Je možné prihlásiť sa v ľubovoľnej kategórii, ktorú máte k dispozícii so svojim družstvom v rozpätí ročníkov narodenia 2002 až 2007. Organizátori na základe prijatých prihlášok vytvoria príslušné kategórie dievčat pri naplnení minimálneho počtu družstiev - 6. 

Pozn.:

 • kategórie U 2009 a U 2011 sú určené pre čisto chlapčenské, čisto dievčenské družstvá aj pre zmiešané družstvá

 • minimálny počet družstiev v danej kategórii je 6, ak sa neprihlási tento stanovený počet družstiev, kategória nebude otvorená resp. bude nahradená inou kategóriou

 • v každej  kategórii  je dovolená jedna výnimka staršia o 1 rok!

 • v kategórii chlapcov sa môžu zaregistrovať aj družstvá dievčat (vždy vekovo o rok staršie ako dovoľuje chlapčenská kategória)

 • v kategórii chlapcov môžu hrať aj dievčatá


Uzávierka turnaja :

Pozor, počet družstiev je obmedzený!!! Turnaja sa môžu zúčastniť len družstvá, ktoré sa zaregistrujú cez on-line formulár  a zaplatia štartovné  do 23. 08. 2020!!!  V prípade väčšieho záujmu budú družstvá vybrané podľa dátumu zaslania prihlášky resp. dátumu pripísania finančných prostriedkov na uvedený účet. Ďalšie družstvá budú zaradené na miesta náhradníkov. Riaditeľ  turnaja môže výnimočne prideliť divokú kartu. Uzávierka turnaja je  23. 08. 2020!!!


Prihlásenie a registrácia družstiev

Družstvá sa môžu prihlásiť  len prostredníctvom on-line formulára. Prihláška je platná až pripísaním  štartovného poplatku na účet turnaja najneskôr  do 23. 08. 2020!!!

Na registráciu družstva na turnaj je potrebné:

 1. prihlásenie sa cez riadne vyplnený registračný on-line formulár na http://stupavafloorballcup.zombeek.sk/ do 23. 08. 2020

 2.  zaplatenie štartovného  do 23. 08. 2020 na uvedený účet!

 3. zaplatenie ostatných poplatkov (identifikačné náramky, stravovanie a ubytovanie v škole, kaucia za triedu) priamo pri registrácii v športovej hale

 4. odovzdanie súpisky družstva pri registrácii v športovej hale a následnej jej kontrole

 5. pre družstvá, ktoré sa prihlasujú na stravovanie v školskej jedálni sa povinná záloha na stravu vo výške 100 € uhrádza spolu so štartovným do 23. 08. 2020


Registráciadružstiev bude prebiehať:
11. 09. 2020 - 17:00-20:00
12. 09. 2020 - 08:00-12:00

Vedúci družstva je povinný urobiť konečnú registráciu družstva v hale najneskôr 30 min. pred prvým zápasom družstva.  Súčasne mu budú poskytnuté všetky informácie k turnaju.  Pri registrácii vedúci družstva predloží vyplnenú súpisku družstva a zároveň prebehne kontrola súpisky, totožnosti a veku hráčov. Každý hráč(ka) musí mať pripravený ku kontrole registračný preukaz príslušného zväzu alebo  iný doklad s fotografiou, ktorý potvrdzuje vek hráča! V opačnom prípade nebude hráč pripustený na turnaj!!! Registrácia je povinná pre všetky zúčastnené družstvá!


Platby :

 a) štartovné -  120 € za družstvo – treba zaplatiť na účet  ŠK FBK Bogdau Stupava vo VÚB,  SK73 0200 0000 0020 4184 4559  SWIFT Code SUBASKBX, do 23. 08. 2020. Bankové poplatky znáša platca. Registrácia družstva, ktoré neuhradí štartovné do určeného termínu, bude zrušená!  V prípade zrušenia účasti zo strany družstva 14 dní a menej pred začiatkom turnaja je štartovné nevratné!

Pri účasti a obsadenosti dvoch a viac kategórií rovnakým klubom budú poskytnuté zľavy uplatnené pri registrácii!   

b) turnajový identifikačný náramok – 5 € za každého účastníka turnaja treba zaplatiť priamo pri registrácii v športovej hale 11. 09. 2020 / 12. 09. 2020

c) ubytovanie v škole – 6 € za každého účastníka turnaja na noc, vedúci a tréner družstva neplatia, (celkom 6 € x 3 noci = 18 € na osobu) - platí sa priamo pri registrácii v športovej hale 11. 09. 2020 / 12. 09. 2020

Ubytovanie v škole sa týka len ročníkov 2004 a mladší!!!


d) stravovanie v škole – 13 € plná penzia na deň (raňajky, obed, večera) za každého účastníka turnaja (celkom 13 € x 4 = 52 € za osobu) - platí sa povinne záloha 100 € do 23. 08. 2020, zvyšok sa dopláca  priamo pri registrácii 11. 09. 2020 / 12. 09. 2020

e) kaucia za triedu v škole – 50 € za družstvo, kaucia je vratná pri dodržaní stanovených podmienok, platí sa turnajovej službe priamo pri registrácii

f) ubytovanie a stravovanie mimo školy si družstvá zabezpečujú a hradia samostatne po dohode s majiteľom zariadenia 

Platba štartovného, záloha stravy a individuálnych náramkov:

Adresa majiteľa účtu: Školský florbalový klub Bogdau Stupava, Školská 2, 900 31 Stupava

Č. účtu:   SK73 0200 0000 0020 4184 4559 – SWIFT Code  SUBASKBX

Názov a sídlo banky: VÚB a.s.,  pobočka Stupava, Mlynská ul.

Variabilný symbol: ID registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri on – line registrácii

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: nevyplňujte

Odosielateľ: názov  družstva a kategória, napr.: Lokomotíva Rača B 04

Účel platby: SFC 2020


Turnajový identifikačný náramok :

 Každý účastník turnaja dostane pri registrácii a po kontrole súpisky družstva identifikačný náramok , ktorý musí byť riadne upevnený na zápästí po celú dobu turnaja, účastník je povinný sa ním preukazovať. Turnajový identifikačný náramok je súčasťou a potrebou na medzinárodných turnajoch a oprávňuje držiteľa k množstvu výhod počas turnaja, poskytuje určité zľavy a možnosti určitých služieb zdarma. Konkrétne služby, zľavy, výhody budú presne určené a zaslané družstvám spolu s rozpisom a info turnaja po uzávierke. ID náramok bude súčasne plniť funkciu evidencie, kontroly, zabezpečenia účastníkov v škole, hale, meste počas celého turnaja. Na zápas nemôže nastúpiť žiadny hráč bez turnajového ID náramku! Ak rozhodca zistí štart hráča bez ID náramku počas zápasu, nasleduje kontumácia v neprospech previnilého družstva!!!

Pri poškodení (pretrhnutí) ID náramku je hráč povinný odovzdať tento poškodený ID náramok turnajovej službe a požiadať o nový - náhradný ID náramok! Poplatky za turnajové identifikačné náramky treba uhradiť priamo pri registrácii v hale 11. 09. 2020 / 12. 09. 2020. Cena za ID náramok je 5 €. Zaplatenie ID náramkov je pre aktívnych účastníkov turnaja povinné.


Súpiska hráčov :

Každé družstvo je povinné odovzdať súpisku pri registrácii! Zároveň prebehne jej kontrola. Podoba súpisky pri registrácii je konečná. V priebehu turnaja nie je možné robiť v súpiske žiadne zmeny ani doplniť iných hráčov!!! Na zápas môžu nastúpiť len hráči uvedení na súpiske podpísanej vedúcim (trénerom) družstva a splňujúci vekovú podmienku. Hráč, ktorý nespĺňa vekovú podmienku, nebude pripustený do turnaja. V prípade tzv. čierneho štartu, bude zápas kontumovaný.


Pravidlá:

Turnaj sa hrá podľa platných medzinárodných pravidiel IFF.


Protest:

Prípadný protest musí byť podaný písomnou formou do 15 minút po skončení zápasu JURY turnaja. Poplatok za podanie protestu je 20 €. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá. Rozhodnutie JURY je konečné.

Preukázanie totožnosti hráčov  súperovho družstva môže vyžiadať  kapitán/vedúci  družstva, rozhodca, organizátor a to do skončenia prvej časti hry. Vyžiadanie si preukázania totožnosti hráčov sa nepovažuje za podanie protestu.


Zápis o stretnutí:
Zápis o stretnutí je nutné vyplniť čitateľne a odovzdať najneskôr 5 minút pred stretnutím ku stolíku časomeračov. Formuláre zápisov budú k dispozícii pri registrácii družstiev. Po skončení stretnutia je kapitán každého družstva povinný skontrolovať zápis o stretnutí (prípadné pripomienky) a podpísať ho. Po odohratom zápase družstva v turnaji si zoberie zápis kapitán družstva a nosí ho stále na zápasy svojho družstva. Po poslednom odohratom zápase zostáva zápis o stretnutí pri stolíku časomeračov.


Rozhodcovia: rozhodovať budú rozhodcovia s platnou licenciou (zo SR, ČR)


Čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech oneskoreného družstva. Po dvoch kontumáciách bude družstvu uložená pokuta 40 € , po následnej ďalšej kontumácii bude družstvo vylúčené z  turnaja.


Predzápasová príprava:

Rozcvičenie družstva je možné len v priestoroch mimo ihriska resp. na ihrisku pred zápasom ak to čas dovoľuje. Treba nevyhnutne dodržať čas začiatku zápasu !!! Na hracie plochu a do priľahlých priestorov plochy môžu vstupovať len účastníci s turnajovým ID náramkom. Využiť ihrisko na rozcvičenie budú mať právo aktuálne hrajúce družstvá v nasledujúcom zápase.

Zdravotné zabezpečenie :

Všetci účastníci turnaja štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pre prípad zranenia treba  mať kartu poistenca. V hale bude prítomná zdravotná služba  prvej pomoci a ošetrenia drobných poranení. V pracovných dňoch je k dispozícii Zdravotné stredisko v Stupave,  mimo ordinačných hodín a v sobotu pohotovostná služba v Bratislave (15 km) alebo súkromná pohotovostná služba v Stupave (v prípade závažnejších poranení).


Štart hráčov:

Každý hráč(ka) môže štartovať v rovnakej vekovej  kategórii len za jedno družstvo! Je dovolený štart hráča(čky) vo viacerých vekových kategóriách pri splnení vekovej hranice (v rámci družstiev jedného klubu).V  kategórii chlapcov môžu hrať aj dievčatá. Celé dievčenské družstvá môžu hrať v kategórii chlapcov, o rok staršie ako povoľuje kategória (napr. v kategórii B05 môžu hrať dievčatá G04).

V prípade potreby (protestu), na požiadanie rozhodcu je každý hráč povinný predložiť doklad určujúci jednoznačne jeho vek – občiansky preukaz, registračný preukaz príslušného zväzu, iný doklad s fotografiou. O konfrontáciu môže požiadať súper, rozhodca, organizátor.

Pri zistení akýchkoľvek porušení ohľadom štartu hráča bude previnilému družstvu zápas kontumovaný.


Vekové výnimky :

Usporiadateľ poskytuje výnimku pre štart starších hráčov. Výnimka sa týka hráčov, ktorí sú maximálne o 1 rok starší ako je vekový limit danej kategórie - pre jeden tím je povolená maximálne 1 výnimka pre štart staršieho hráča - musí byť vyznačený na hlavnej súpiske. Ten môže nastúpiť iba v tíme, v ktorom mu bola výnimka udelená.


Tresty :

 • tresty v hre - 2 min., 5 min., 10 min., DKZ, pri ČK1 trest do konca stretnutia, ČK 2 stop na nasledujúci zápas, ČK 3 vylúčenie hráča z turnaja, vylúčenie družstva z turnaja

 • vylúčenie hráča z turnaja resp. kontumácia zápasu v prípade štartu hráča bez turnajového ID náramku

 • vylúčenie hráča z turnaja resp. kontumácia zápasu v prípade štartu hráča, ktorý nespĺňa vekovú hranicu

 • nevrátenie kaucie resp. odčítanie sumy pri porušení zásad ubytovania a stravovania v škole, vylúčenie hráča z turnaja pri porušení turnajového poriadku, vylúčenie družstva z turnaja pri porušení turnajového poriadku bez nároku vrátenia finančných prostriedkov


JURY turnaja ( mená budú uvedené v infomateriáloch)

Dresy :

 Družstvá musia mať rovnaké dresy (tričká, rozlišovače) s číslami, pri zhodnosti farby dresov sa musí družstvo uvedené v rozpise ako hosťujúce prezliecť do inej sady dresov, ak sa družstvá nedohodnú inak


Hrací systém:   

Družstvá budú rozdelené do základných skupín po 4, 5 alebo 6.  Do play off postupujú  po základnej skupine všetky družstvá. Poradie v základnej skupine rozhoduje o súperovi do play off, ktoré pokračuje už vyradzovacím spôsobom.

Program turnaja, hrací systém  a rozpis turnaja  bude zaslaný prihláseným družstvám po konečnej uzávierke.

Hráči  3+1, hrubý čas 2x10 min. (U 09, U 11), B 2004- B 2007 hrubý čas 2x12 min., B 2002 - B 2003 hrubý čas 2x15 min - bez oddychového času, prestávka 2 min. (v skupinách a predkole), od štvrťfinále 2x15 minút hrubý čas, 1 min. oddychový čas, prestávka max. 5 minút, posledná minúta zápasu čistý čas, pri nerozhodnom výsledku nasleduje 5 samostatných nájazdov. Hrá sa  podľa medzinárodných pravidiel IFF.  Rozhodca má právo zastaviť čas z objektívnych dôvodov.


Vyhodnotenie postupu :

O poradí rozhoduje väčší počet bodov, vzájomný zápas ,rozdiel skóre, počet strelených gólov, žreb. V prípade rovnosti bodov troch družstiev sa vytvorí minitabuľka. V prípade play off ak stretnutie skončí nerozhodne, nasledujú  samostatné nájazdy - 5 - resp. 1 nájazd( náhla smrť).

Za víťazstvo v zápase sa pripisujú 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov.


Šatne:

Šatne  v športových halách  budú slúžiť z priestorových dôvodov len pre aktuálne hrajúce družstvá, po skončení stretnutia treba uvoľniť šatňu. Usporiadatelia nezodpovedajú za osobné veci účastníkov turnaja. Ku každej šatni sú k dispozícii sprchy.


Tímová lotéria :

Pri registrácii dostane každé družstvo tlačivo pre tímovú lotériu. Po vypísaní a splnení zadaných úloh treba TÍMOVÚ LOTÉRIU vhodiť do osudia pri vchode v hale najneskôr do utorka 15. 09. 2020 do 12.00 hod. Vylosovanie tímovej lotérie prebehne v prestávke posledného finálového zápasu . Hlavná výhra: bezplatná účasť na nasledujúcom ročníku STUPAVA FLOORBALL CUP (štartovné, ubytovanie a strava v škole).

Ceny:

Prvé tri družstvá v každej kategórii poháre a medaily (max. 20 pre družstvo), všetky družstvá diplomy,  ocenenie najlepší brankár, najlepší hráč a najlepší strelec v jednotlivých kategóriách, ceny pre víťazov individuálnych súťaží. Odovzdanie ocenení prebehne bezprostredne po skončení finálového zápasu danej kategórie.


Doprava :

Informácie k doprave autobusom z Bratislavy do Stupavy

Železničná stanica Bratislava- cca 100 m od Hlavnej železničnej stanice je zastávka MHD - SAV. Nastúpiť na č.21 alebo č.63 smer Patrónka. Z autobusu č.21 vystúpiť na prvej zastávke (Patrónka) a z autobusu č.63 vystúpiť na druhej zastávke (Patrónka), kde je zastávka SAD smer Stupava. Autobus z Patrónky do Stupavy chodí cca každých 30 min. Najlepšie použiť autobus Bratislava - Borinka, ktorý má zastávku v Stupave priamo pred Základnou školou a potom aj pred Športovou halou. Do Stupavy je možné použiť i autobusy smer Malacky, Rohožník. Suchohrad.

Autobusová stanica Mlynské Nivy: Nastúpiť na autobus SAD smer Bratislava – Stupava, ktorý chodí cca každých 30 min. Najlepšie je použiť autobus Bratislava – Borinka, ktorý má zastávku v Stupave priamo pred Základnou školou a potom aj pred Športovou halou. Do Stupavy je možné použiť i autobusy smer Malacky, Rohožník. Suchohrad.


Turnajový autobus :

Organizátori v spolupráci s mestom sa budú snažiť poskytnúť  turnajový autobus, ktorý bude premávať na trase Športová hala Základná škola Stupava - Viacúčelová športová hala Záhorská Bystrica v pravidelných časových intervaloch. Vstup do autobusu len s turnajovým ID náramkom.

Opäť sa budeme snažiť vybaviť pre posilnenie dopravy i autobusy Slovak Lines na turnajový ID náramok. Cestovný poriadok bude vyvesený na nástenke v halách a v škole.


Informačné centrum:

V halách (ZŠ a InterSportpark) a v škole bude počas STUPAVA FLOORBALL CUP k dispozícii info tabuľa, prostredníctvom ktorej budú všetci informovaní o celom turnaji. K dispozícii bude nepretržite turnajová služba. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny v turnaji pri nepredvídaných okolnostiach a objektívnych príčinách.


Rozpis turnaja :

Orgnizátori si vyhradzujú právo na zmenu v uverejnenom rozpise pri objektívnych príčinách .V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev, ktorých sa to týka. Vedúci družstva je vo vlastnom záujme preto povinný uviesť pri registrácii resp. vyplňovaní prihlášky aktuálne funkčné spojenie s ním počas turnaja.


Kontakt :

 Všetky informácie pred turnajom je možné získať na uvedenom kontakte :

 jfiser19@gmail.com   - 00421 905 949 360

Všetky informácie počas turnaja a Vaše dotazy zodpovie turnajová služba v halách  a v škole.


Po konečnej uzávierke turnaja 23. 08. 2020 budú propozície doplnené o:


 • zoznam prihlásených družstiev, rozlosovanie skupín

 • celkový rozpis a program turnaja

 • konkrétne využitie turnajového identifikačného náramku

 • hrací systém pre jednotlivé kategórie

 • zoznam JURY turnaja a rozhodcov

 • jedálny lístok


Ubytovanie:

Organizátori zaisťujú ubytovanie pre účastníkov turnaja iba v škole . Ostatné možnosti a formy ubytovania si družstvá vybavujú samostatne! Vzhľadom k predpokladanému veľkému počtu záujemcov o ubytovanie v škole Vás žiadame o včasné nahlásenie záujmu o ubytovanie v škole prostredníctvom on-line formulára.

Ubytovanie v škole sa týka len ročníkov 2004 a mladší !!!


Ubytovanie v škole :

Škola bude sprístupnená od piatku 11. 09. 2020 od 17.00 hod. a musí byť vyprataná v utorok do 20.00 hod. Pri príchode do školy  je každé družstvo povinné  nahlásiť  presné počty ubytovaných a stravníkov, zaplatiť poplatky za stravu, ubytovanie a vratnú kauciu 50 €. V prípade, že nastanú odlišnosti  o viac ako troch účastníkov oproti pôvodne  nahlásenému počtu, budú účtované stavy pre ubytovanie a stravovanie podľa pôvodného prihlásenia. Družstvu bude pridelená samostatná trieda, zapožičaný kľúč a záznam o stave pridelenej triedy s podpisom turnajovej služby a zodpovednej osoby za družstvo (starší ako 18 rokov).

Družstvá ubytované v škole (triedach) musia mať vlastné karimatky resp. nafukovačky, spacáky a pod. 

Všetky Vaše dotazy ohľadom ubytovania zodpovie nepretržitá turnajová služba v škole.

V škole treba nevyhnutne dodržiavať tieto zásady:
* vo všetkých priestoroch školy ako i v areáli školy platí zákaz fajčenia!
* do priestorov školy je zakázané nosiť a požívať alkohol!
* v priestoroch školy, na chodbách, v  triedach sú zakázané všetky loptové hry!

* treba dodržiavať v celom objekte čistotu, poriadok!
* neničiť zariadenia školy a tried!
* mladí účastníci turnaja nesmú zostať bez dozoru!
* po 22. hodine treba dodržiavať nočný kľud! Zhasnúť svetlá v triedach a na chodbách!
* pri odchode zamknúť triedu a zatvoriť okná, cenné veci treba nosiť neustále so sebou! Organizátori neručia za ich stratu.

* dbajte na pokyny zamestnancov školy a turnajovej služby!

Pri nedodržaní niektorých z týchto zásad ako i pri porušení turnajového poriadku si organizátori turnaja  vyhradzujú právo disciplinárnych trestov :

 1. stupeň – upozornenie vedúceho družstva na porušovanie turnajového poriadku

 2. stupeň – pri opakovaní pokuta hradená z kaucie družstva resp. jej nevrátenie

 3. stupeň – vylúčenie previnilého  družstva z ubytovania bez nároku náhrady a s povinnosťou  uhradiť všetky vzniknuté škody

 4. stupeň -  vylúčenie previnilého  družstva z turnaja bez nároku náhrady a s  povinnosťou  uhradiť všetky vzniknuté škody

 5. stupeň – oznámenie a riešenie situácie prostredníctvom polície


Škola sa zamyká o 22.00. Vo výnimočných prípadoch neskoršieho návratu sa treba vopred dohodnúť s turnajovou  službou alebo školníkom. Akékoľvek problémy treba riešiť s nepretržitou turnajovou službou. Turnajová služba však nebude plniť funkciu pedagogického dozoru žiakov (hráčov). To je povinnosťou vedúceho družstva resp. zodpovednej osoby za družstvo!!! Kaucia 50 € bude vrátená družstvu pri odchode  a po skontrolovaní príslušnej triedy + odovzdaným kľúčom.
Čistotu a poriadok treba dodržiavať i v umyvárkach, sprchách, vzniknuté škody treba nahlásiť turnajovej službe. Vzhľadom k  obmedzenému počtu sociálnych zariadení a spŕch v škole, je doporučené využiť tieto zariadenia priamo v hale po zápase. Pri stolíku turnajovej služby budú napísané všetky potrebné telefonické kontakty ( polícia, záchranná služba a pod. ),škola je chránená kamerovým systémom a v okolí školy bude hliadkovať mestská polícia.Škola –stravovanie :

Pri registrácii je vedúci družstva povinný upresniť počty stravníkov a uhradiť príslušnú sumu za stravovanie. Do 23. 08. 2020 je povinné zaplatiť zálohu 100 € pre družstvá, ktoré požadujú stravovanie v škole!!!  Odber  stravy v školskej jedálni bude možný len po predložení a odovzdaní stravného lístka výdajcovi stravy. Odporúčame, aby družstvo chodilo na stravu spoločne ako jeden tím!  Stravovanie v škole  začína v stredu  večerou  a končí v sobotu  obedom (ak nebolo vopred  dohodnuté inak).  Cena za stravovanie v školskej jedálni počas celého turnaja je 52 € na účastníka (4x plná penzia- 4x13€).

 • piatok – večera

 • sobota – raňajky, obed, večera

 • nedeľa – raňajky, obed, večera

 • pondelok – raňajky, obed, večera

 • utorok – raňajky, obed

(v cene sú zahrnuté okrem stravy všetky ostatné stravné poplatky a náklady)

Počty stravníkov v školskej jedálni ako i presné počty stravných položiek treba nevyhnutne nahlásiť do 23. 08. 2020 cez  jfiser19@gmail.com  Po tomto termíne organizátori nezodpovedajú za možné problémy vzniknuté ohľadom stravy!

Ak by podľa rozpisu turnaja družstvo objektívne nestíhalo výdaj stravy, treba sa vopred dohodnúť s turnajovou službou v škole a požiadať o neskorší výdaj !


Slávnostná recepcia:

Pozývame všetkých trénerov, vedúcich družstiev, rozhodcov a organizátorov na slávnostnú recepciu, ktorá sa uskutoční v priestoroch jedálne ZŠ Stupava 12. 09. 2020 o 20:00. Príďte spolu s nami otvoriť ďalší ročník Stupava floorball cup, zaspomínať si na všetky predchádzajúce a pripraviť sa na kvalitné zápasy.Iné možnosti stravovania a ubytovania družstiev počas turnaja :UBYTOVANIE V MESTE


HOTEL EMINENT

Hlavná ulica č.19,900 31 Stupava

Tel.:  +421 2 60 10 34 10, +421 915 884 415
e-mail: recepcia@hotel-eminent.sk
web: http://www.hotel-eminent.sk


PARK HOTEL INTENZÍVA***

Nová 64, 900 31 Stupava

Tel.: +421 908 759 511

e-mail: recepcia@parkhotel.sk
web: http://www.parkhotel.sk


PENSION GREEN HOF ***

Marcheggská 88, 900 31 Stupava

Tel.: +421 2 6428 2988,
Mobil: +421 903 209 995
e-mail: penzion@greenhof.sk
web: http://www.greenhof.sk


PENZIÓN PRIVÁT ***

Hviezdoslavova 72, 900 31 Stupava

Tel.: +421 2 6593 4185
Mobil: +421 902 156 254
e-mail: info@privatik.sk
web: http://www.sokos.sk/kolenicp


PENZIÓN ULIČKA*

Hlavná 57, 900 31 Stupava

Tel.: +421 948 351 313
e-mail: info@penzionulicka.sk
web: http://www.penzionulicka.sk


PENZIÓN – DREVOKON

Železničná ul. 49, 900 31 Stupava

Tel.: +421 2 6593 4628, +421 903 449 169, +421 903 766 761
e-mail: penzion@drevokon.sk
web: http://www.drevokon.sk


PENZIÓN INTENZÍVA

Nová 1555, 900 31 Stupava

Tel.: +421 902 917 596
e-mail: rezervacie@ubytovanie-stupava.sk
web: http://www.ubytovanie-stupava.sk


UBYTOVŇA STUPAVA

Dlhá 25/A900 31 Stupava

Tel.: +421 905 830 910
e-mail: info@energiaslnka.sk
web: http://www.ubytovnastupava.sk


HOTEL TRENKWALDER

Ferdiša Kostku 41/55, 900 31 Stupava

Tel.: +421 903 446 446
web: http://www.somo.sk/english/index.php/trenkwalder-stupava/


UBYTOVANIE

Dlhá 2A, 900 31 Stupava

Tel.: +421 905 430 907, +421 915 168 553
e-mail: vlcek@gmail.com
web: http://www.ubytujeme.sk/


UBYTOVŇA PRI POTOKU

Kontaktná osoba: Milan Jagelka
Železničná 8/A, 900 31 Stupava

Tel.: +421 905 560 576
e-mail: milan.jagelka@gmail.com
web: http://www.ubytovaniestupava.sk


UBYTOVŇA STUPAVA

Agátová 5, 900 31 Stupava

Tel.: +421 949 694 675
e-mail: ubytovanie@ubytovanievmeste.sk
web: http://www.ubytovanievmeste.sk/ubytovanie/ubytovna-stupava/#.WScfmDN0Ayk


Tréningy a priateľské zápasy :

Každý tím si môže objednať tréningové hodiny alebo priateľské zápasy. Pri priateľských zápasoch je možnosť zabezpečiť dvoch rozhodcov. Cenu za objednané tréningy alebo priateľské zápasy hradí objednávajúci tím. Tréningy budú zaistené v turnajových halách max. dva dni pred turnajom. Počas konania turnaja táto možnosť  je k dispozícii až v čase 22:00 – 24:00.


Ceny tréningov a priateľských zápasov :

Typ tréningu

Cena  v  €

Tréning ( 1,5 hod )

30 €

Priateľský zápas bez rozhodcov ( 1,5 hod )

30 €

Priateľský zápas s rozhodcami ( 1,5 hod )

40 €Dôležité dátumy :

-

Spustená webová stránka turnaja a prihlasovanie družstiev (registračný formulár na  http://stupavafloorballcup.zombeek.sk/)

23. 08. 2020

Uzávierka prihlášok  (registračný formulár  http://stupavafloorballcup.zombeek.sk/)

23. 08. 2020

Konečné zaplatenie štartovného a zálohy stravy!!! Potvrdenie účasti družstvám.

05. 09. 2020

Zverejnenie konečného rozpisu turnaja.

11. 09. 2020 - 12. 09. 2020 (piatok-sobota)

Oficiálny príjazd družstiev a ich registrácia. Prvý turnajový deň, začiatok zápasov v skupinách 12. 09. 2020 od 09:00.

13. 09. 2020 - nedeľa

Druhý turnajový deň

14. 09. 2020 - pondelok

Tretí turnajový deň

15. 09. 2020 - utorok

Štvrtý - finálový deň, zápasy play off, záverečné ceremoniály, vyhodnotenia